Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА MOBILEBULGARIA.COM

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1.Мобайл България ООД, регистрирано по фирмено дело №10004/2006г. на СГС, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Люлин Планина 4, ЕИК 175138692, ИН по ЗДДС BG175138692, тел. +359 2 953 15 64, представяно от управителя Николай Николов, е издател (наричано по-долу Издател или Мобайл България) на съдържание на страници в интернет и е собственик на уебсайта MobileBulgaria.com.

 

Чл. 2.При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните по-долу термини и изрази ще имат следното значение:

 

Уебсайт/Сайте обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

 

Потребителe всяко физическо и/или юридическо лице, което ползва услугите, предоставяни от Мобайл България.

 

Злоумишлени действияса действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

 

Интернет страницапо смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

 

Чл. 3.С отварянето на Интернет страница, с изключение на тази с Общите условия, чрез натискане на електронна препратка от началната страница на уебсайтовете на Издателя, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че желае да ползва услугите на сайта и че е запознат с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва. В случай, че Потребителят не е съгласен с някое от тях, той има право да не използва Сайта и услугите, предлагани чрез него.

II. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 4.Мобайл България предоставя на Потребителите, достъп до своите сайтове и информацията и услугите, предлагани в тях, при стриктно спазване от страна на последния на изискванията, посочени в настоящите Общи условия и допълнително посочените в съответните изисквания за конкретните услуги.

Чл. 5.Предоставянето на услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на уебсайта. Издателят не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, свързани с ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с интернет свързаност и др.).

III. ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 6.Настоящите Общи условия не се прилагат за отношенията между Потребителя и трети лица, с които Потребителят се е свързал, използвайки услугите на Мобайл България.

Чл. 7.Настоящите Общи условия могат да бъдат променени едностранно от Издателя по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Потребители.

IV. УСЛУГИ

Чл. 8. Закупуването на стоки и/или услуги, посредством Сайта се осъществява само чрез предварителна регистрация. За целите на този сайт Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна и точна информация в регистрационната форма. В случай, че Потребителят посочи невярна, неточна, непълна и неактуална информация, Мобайл България не носи отговорност за невярно или неточно изпълнение на поръчка, извършено във връзка с получената от потребителя информация.

Чл. 9.Мобайл България предлага услугите в сайтовете "във вида, в който са" и не носи отговорност по отношение на надеждността на тяхното функциониране, броя и вида на включените функционалности, условията за достъп до услугите, осигуряването на помощ и други параметри.

Чл. 10. Мобайл България не носи отговорност за щети, възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджърския екип др.

чл. 11.Мобайл България не носи отговорност за непредоствяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън нейния контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Сайта, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

Чл. 12.Страните приемат, че Мобайл България не носи отговорност за непредоставянето на услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани тестове в сайтовете с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги. В тези случаи сайтовете предварително уведомява писмено потребителите за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на услугите.

Чл. 13.Фактът, че сайтовете на Издателя са свързани с Интернет и трябва да работят в техническата среда на тази мрежа определя невъзможността да се гарантира, че потокът информация към и от сайтовете няма да бъдат следени и записвани от трети страни.

Чл. 14.Мобайл България има право да променя дизайна, формата, технологията и услугите, които предоставят сайтовете, без предварително да известява потребителите за това.

Чл. 15.Мобайл България има право по свое усмотрение да изтрие част от услугите, които предлага или да ограничи достъпа до тях, за всички или определени потребители.

Чл. 16.Мобайл България има право по своя преценка да изтрие и/или закрие информацията на произволен потребител и без право на преразглеждане.

Чл. 17.Мобайл България има право да извършва всякакви санкции, свързани с услугите, които предоставя, ако е получил уведомление за нарушение в сайта от упълномощените органи на Българското законодателство или в случаите, когато потребител наруши Общите условия за ползване на сайтовете, вкл. тези, които се определят като Злоумишлени действия по чл. 2, по-горе.

Чл. 18.Мобайл България ще санкционира всеки потребител и ще уведомява органите на реда за нарушаване на нормите на обществения морал и Българското Законодателство, включително публикуването на порнографски материали и снимки, обиди, нежелана реклама, нарушаване на авторското право и сродните му права, нарушаване на свободата и правата на личността, дискриминация, застрашаване на живота или здравето на потребителите на нейните сайтове.

Чл. 19.Мобайл България има правото да отдава с цел продажба в сайтовете си пространство на рекламодатели и да експонира, показва, изпраща, изпълнява, зарежда техни реклами и всякакви рекламни материали за собствени цели или за целите на клиентите, които обслужва.

Чл. 20. Отговорност за съдържанието на рекламните материали носят само и единствено рекламодателите, които според изискванията на Мобайл България следва да са изработени в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права, Закона за защита на конкуренцията, Закона за защита на потребителя и за правилата за търговия и останалото приложимо законодателство.

Чл. 21.Издателят си запазва правото да се съобразява с потребителите на сайта си и да спира банери и рекламни кампании, които се определят от аудиторията на сайта като дразнещи и/или вредни.

V. ПРОДАЖБА НА АКСЕСОАРИ

Чл. 22. По смисъла на настоящите Общи условия, „аксесоари” са всички стоки, които са публикувани от Издателя в раздел „АКСЕСОАРИ” на Сайта, включително но не само в категориите „калъфи”, „зарядни”, „батерии”, „протектори” и др. неизчерпателно изброени в настоящите Общи условия.

Чл. 23. Потребителят има право да закупи всеки от продуктите, посочени в раздел „Аксесоари”, чрез поръчка на съответния продукт, посредством включване му в кошницата за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на продуктите, количеството им, както и начините за плащане, според предложените на Сайта възможности.

Чл. 24. В случай на конкретни въпроси, свързани с описанието или функционалността на стоките, Потребителят има право да се свърже с представител на Мобайл България чрез телефон и/или имейл, посочени в Сайта.

Чл. 25. По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки.

Чл. 26. (1) При окончателно осъществяване на поръчка от Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с Мобайл България, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия.„Поръчката се смята за окончателно извършена след получаването й от Потребителя съобразно избрания от същия начин на доставка

 

(2)При поръчката на определена стока Потребителят е длъжен да посочи актуални, пълни и точни данни за доставка. В противен случай, Издателят не носи отговорност за невярно и неточно изпълнение на поръчката.

Чл. 27. Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които Мобайл България се задължава да съобщи на Потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на Потребителя.

Чл. 28. (1) Мобайл България си запазва правото да променя посочените в Сайта цени на стоките по всяко време, без да уведомява за това Потребителя. Последният от своя страна заплаща стоката на цената, посочена в Сайта по време на извършване на поръчката или на цената, договорена в зависимост от индивидуалните за Потребителя параметри на стоката.

(2)При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Мобайл България има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

Чл. 29. (1) Доставката на стоки, поръчани чрез Сайта се осъществява посредством избрания начин от Потребителя и се извърша в срок от 3работни дни от потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на Потребителя. В случай, че доставката не може да бъде изпълнена в указания срок, Мобайл България уведомява Потребителя за това.

(2)При предаване на продуктите от представител на куриерската компания, в случай, че е избран такъв начин за доставка, Потребителят или друго лице, посочено от него, са длъжни да подпишат документите, свързани с доставката. В случай, че друго лице получава пратката, това се удостоверява в документацията на куриера чрез изписване имената на лицето и поставяне на подпис от негова страна. За друго лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

(3)Предоставения от Потребителя телефонен номер се съобщава на куриерската компания, с оглед уведомяване на Потребителя за пристигнала пратка на негово име или осъществяване на връзка с Потребителя в случай на отсъствието му на адреса за доставка.

(4)В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес, не бъде осигурен достъп до адреса за доставка и/или куриерът не успее да се свърже на предоставения телефонен номер, Сайтът се освобождава от задължението си да достави заявените продукти и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на продукти.

(5)Мобайл България не носи отговорност за забавяне на доставката в случай, че последното е по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от Сайта обстоятелства.

Чл. 30. Гаранционните срокове за стоката са съобразно посочените на всяка една от стоките.

Чл. 31. (1)Потребителят има право да откаже поръчаните от него продукти и да поиска връщането им в срок от 14 /четиринадесет/ календарни дни от получаването на продуктите на адреса за доставка, като стоките трябва да бъдат върнати без да бъдат употребявани, със запазена цялост, в оригиналната търговска опаковка и с придружаващата ги документация.

(2)Куриерските разходи по връщането на пратката се поемат от Потребителя.

(3)Възстановяване на сума за закупена стока става след приемане на пратката от страна на Мобайл България, след като бъде установена целостта на стоката. Потребителят е длъжен да ни уведоми за неговото решение по телефон или еmail. Връщането на сумата става само по банков път в рамките на 30 дни от датата на получаване на пратката.

Чл. 32. Всички цени обявени на Сайта са в български лева.

Чл. 33. (1) Потребителят е длъжен да заплати на Мобайл България стоката, за която извършена поръчка в зависимост от избрания начин съобразно предоставените от Сайта възможности.

(2)При извършване на наложен платеж Потребителят е длъжен да заплати дължимата, в зависимост от стойността на поръчката, сума в момента на доставката, като я предостави на куриера. В случай, че Потребителят реализира правото си за отказ от закупените продукти в определения за това срок, Мобайл България се задължава да върне стойността на поръчаните продукти, но не и стойността на куриерската услуга.

(3)При заплащане по банков път, Потребителят е длъжен да внесе дължимата сума съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на “Мобайл България” ООД, посочена в специалната за това форма в Сайта. След като сумата бъде потвърдена като получена и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, Мобайл България изпълнява доставката на поръчаните продукти. При реализирано право за връщане на продуктите в определеният за това срок от страна на Потребителя, Мобайл България ще възстанови стойността на заплатените, продукти и услуги, но не и стойността на куриерската услуга.

VI. ПРОДАЖБА НА СТОКИ

Чл. 34. Настоящият раздел е приложим за продажба на всички стоки, налични на Сайта, с изключение на тези в раздел „Аксесоари”.

Чл. 35.Стоките, включени в конкретния каталог, се предлагат за продажба от търговеца, посочен в началото на каталога.

Чл. 36. Всяка конкретна стока се закупува от търговеца, който я предлага за продажба, с всички произтичащи от това последици.

Чл. 37. Продажбата на стоката се осъществява от търговеца, а не от Издателя.

Чл. 38. Мобайл България” ООД не отговаря за достоверността на информацията, предоставена от търговеца, касаеща характеристиките на предлаганата стока.

Чл. 39. Мобайл България” ООД не отговаря за изпълнението на конкретната поръчка. Изключителна отговорност за това носи търговецът, предлагащ стоката.

Чл. 40. Потребителят има право да избере стоката/стоките, която желае да закупи, както и начина, по който да заплати нейната цена в зависимост от предоставените от Сайта възможности.

Чл. 41. Начините за заплащане на стоката се определят от всеки търговец, включен в уебстраницата, индивидуално и се публикуват в неговия каталог.

Чл. 42. След поръчване на стоката и в зависимост от условията на нейното заплащане потребителят има право да посочи адрес, на който стоката да му бъде доставена от търговеца.

Чл. 43. Условията за доставка се определят от всеки търговец индивидуално и се публикуват в неговия каталог.

Чл. 44. Мобайл България” ООД не носи отговорност за стойността на наложения платеж. Цената се определя от куриера. При поръчка е дадена ориентировъчна цена.

Чл. 45. Мобайл България” ООД си запазва правото да иска потвърждение на извършената поръчка посредством обратно телефонно обаждане до потребителя и/или изпращане на имейл до посочения от Потребителя такъв при регистрацията Сайта.

Чл. 46. В случай че потребителят има рекламации, оплаквания или възражения, отнасящи се до стоката или нейната доставка, той следва да ги отправи към търговеца, от когото е закупил стоката.

Чл. 47. Потребителят може да отправи рекламации, оплаквания или възражения, отнасящи се до стоката или нейната доставка, и до „Мобайл България” ООД на посочения за контакти e-mail адрес. В този случай „Мобайл България" ООД препраща съобщението до търговеца, при положение че в него има достатъчно данни, позволяващи идентифицирането на търговеца, до когото се отнася. При всички положения Издателя не носи отговорност за разрешаване на спора между Потребителя и съответния търговец.

Чл. 48. В случай на възникнали спорове между потребителя и търговеца спорът се решава по законов ред. Отношенията между търговеца и потребителя във връзка с възникнали спорове не подлежат на администриране от „Мобайл България” ООД.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 49.(1) Мобайл България” ООД е дружество Администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните/GDPR).

(2) След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им,както и с Политиката (уведомление) за защита на лични данни, поместена в уеб-сайта www.mobilebulgaria.com Потребителите, попълнили регистрационната форма на Сайта, предоставят изричното си съгласие предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от Мобайл България по електронен път за целите на изпълнение на сключените договори във връзка с доставка на поръчани стоки или услуги.

Чл. 50.Издателят се задължава да съхранява конфиденциално данните на своите потребители, според изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 и да не ги предоставя на трети лица без изричното съгласие на потребителите, изразено писмено, с изключение на случаите, посочени в чл. 51 по-долу.

Чл. 51. Когато Потребител се свърже с Мобайл България чрез поддържана страница в социална мрежа (така напр. Facebook, Viber и др.), съответният Потребител предоставя изричното си съгласие за обработка на личните му данни с конклудентни действия. Данните на Потребителя се обработват единствено за целите на обработка на запитването/поръчката.

 

Чл. 52.Мобайл България има право да събира и използва информация относно Потребителя, когато последният използва услугите, предмет на настоящите Общи условия. Информацията, чрез която Потребителят може да бъде идентифициран, може да включва име, рождена дата, лични интереси, пощенски адрес, постоянен адрес по местоживеене, e-mail адрес, професия, телефонен номер, както и всяка друга информация, която същия предоставя доброволно при ползване на услугите на Издателя.

Чл. 53.(1) Мобайл България” ООД си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване на идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.

 

(2) Принципите, които „Мобайл България“ ООД спазва по отношение на обработка на предоставените от Потребителите лични данни; сроковете на съхранение; правата на физическите лица/Потребители и др. са подробно описани в Политиката за защита на лични данни, поместена в уеб-сайта www.mobilebulgaria.com на този линк: http://www.mobilebulgaria.com/privacy

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 54. (1)Потребителят има право безплатно да използва услугите, предоставяни от Сайта, с изключение използването на пространство на Сайта с търговска цел и с изключение на раздел „Борса”. За използването на пространство на Сайта с търговска цел, Мобайл България прилага допълнителни условия, като се сключва Договор, регулиращ търговските отношения между страните.

 

(2)Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Мобайл България за всеки отделен вид услуга.

(3)Потребителят има право да разполага в режим upload в потребителския си профил мултимедийно съдържание там, където това е позволено, върху което е носител на авторски права или е получил правото да го използва на валидно правно основание, включително правото да го сублицензира. В случай че потребителят желае друго мултимедийно съдържание да бъде достъпно от неговия профил, той разполага електронна препратка към съответния ресурс, при което ресурсът не се разполага на сървъра на сайта.

(4)Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да използва обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършва с нетърговска цел.

(5)Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, извън горната хипотеза, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на Мобайл България и/или неговите партньори за съответния вид използване.

(6)Всички елементи на сайтовете на Мобайл България, включително дизайн, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, извън разположените от потребителя, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на собственика на сайтовете.

(7)Всяко ползване, възпроизвеждане или промяна на сайта, включително базите данни и материалите в него е забранено без изричното разрешение на Мобайл България и се преследва по предвидения от закона ред.

IХ. БОРСА

Чл. 55. Настоящият раздел на Общите условия има за цел да регламентира използването на Сайта като Борса чрез достъп посредством раздел „Борса”.

Чл. 56. Всеки Потребител на Сайта има право да публикува обява в раздел „Борса”, като е необходимо същият да притежава продукта, предназначен за продажба, без да накърнява правата на трети лица и/или действащото законодателство.

Чл. 57. За да се публикува обява в раздел „Борса”, Потребителят след да попълни формуляр с изискуемо съдържание и вид, съгласно изискванията на Сайта.

Чл. 58. С публикуването на обявата, Потребителят се съгласява други потребители да се свързват с него, както и да влиза в договорни отношения с други потребители за съответния продукт, предмет на обявата.

Чл. 59. Потребителят е напълно отговорен за съдържанието, което публикува в обявата, и по - конкретно за всякакви грешки или неточности в това описание на обявата и стоката.

Чл. 60. (1)Потребителят се задължава да посочва всякакви специфични условия за покупката на стоката, цена, повреди и друга важна информация, която прецени за необходима.

(2)Обявите трябва да бъдат написани на български език, на кирилица. Допустимо е изписването и на други езици, при условие, че е налично и описание на български език.

(3)Описанието на стоката трябва да бъде достоверно и пълно и не може да подвежда останалите Потребители, особено що се отнася до характеристики на стоката, като нейното качество, произход, марка или производител.

(4)Описанието на стоката трябва да отговаря на действащото законодателство, и по - специално трябва да съдържа информацията, която се изисква при определени обстоятелства, включително и информацията, относно приложимите разпоредби на правото за защита на потребителите.

Чл. 61. Забранява се публикуване на обяви с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност, без това да е изрично пояснено в описанието на обявите, както и тарифата им на таксуване. В противен случай те ще бъдат премахвани от Сайта без предупреждение, а спрямо нарушителите ще бъдат предприемани санкциониращи действия, изразяващи се ограничаване на достъпа на съответния Потребител до сайта (блокиране на профила му) за определен период от време или за постоянно.

Чл. 62. Всеки потребител носи отговорност за използваните от него снимки в обявата. Частните потребители трябва да използват в обявите си лично направени снимки на предлагания продукт.

Чл. 63. Мобайл България не носи отговорност за достоверността на информацията, публикувана от потребителите в раздел „Борса”, както и за сделките, сключени чрез този раздел на Сайта.

Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

чл. 64.Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към ново възникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд съгласно действащото законодателство.

чл. 65.Настоящите Общи условия обвързват Потребителите на сайтовете на Мобайл България от момента на отваряне на интернет страница на Издателя.

чл. 66.Мобайл България има правото да променя и допълва Общите условия във всеки един момент.

чл. 67.Настоящите Общи условия влизат в сила от 1 май 2018 година.