Много кандидати за работа все още срещат предразсъдъци при интервюта

Много кандидати за работа все още срещат предразсъдъци при интервюта

Пазарът на труда в България продължава да бъде динамичен, показва национално изследване на BluePoint, проведено през януари тази година по поръчка на TELUS International Bulgaria. Прави впечатление, че е налице сравнително висок дял от лица (около 70%), които споделят, че става все по-трудно човек да намери и започне работа. Една трета от анкетираните посочват и наличието на предразсъдъци - това е валидно в най-голяма степен за кадрите без опит на възраст до 24 години и хората над 45-54 години (53.2%).

Въпреки положителната тенденция, която в голяма степен се дължи на навлизането на все по-големи компании у нас, прилагащи "политика на толерантност/приемане”, резултатите посочват, че има още какво да се направи. Всеки втори запитан споделя, че е усещал наличие на предразсъдъци по време на интервю за работа. В същото време на почти 30% от респондентите им се е налагало да скрият външен белег, етническа принадлежност, сексуална ориентация или друго поради страх от неприемане.

Толерантността към „различните хора“ на национално ниво все още не е толкова широко застъпена - само 2.3% смятат, че българите сме изключително толерантни, докато 49.5% твърдят, че обществото спада в графата „по-скоро нетолерантни“. Що се отнася до усещането колко толерантни са работодателите у нас, 34% споделят виждането, че те не са „отворени“ към различията в кандидати за работа. В същото време всички от запитаните посочват, че напълно приемат свои колеги, които са много по-млади или по-възрастни, с различни политически убеждения, стил на обличане и религиозна принадлежност.

Освен на национално ниво темите за предразсъдъците и приемането бяха проучени и сред служители на TELUS International Bulgaria. В анонимното изследване над 83% от служителите на компанията споделят, че никога не са усещали нетолерантност. 98.7% от тях смятат, че компанията попада в категориите „изключително толерантни“ и „по-скоро толерантни“ работодатели на българския пазар.

Вярвайки, че когато служителите се чувстват приемани на работното място, те запазват висока мотивация за развитие с пряк ефект върху бизнеса, TELUS International Bulgaria стартира национална кампания „Бъди себе си“. Тя цели да започне диалог за преодоляване на предразсъдъците в процеса на кандидатстване за работа и се подкрепя от известни личности като Влади Ампов-Графа и Прея.

Като първа стъпка компанията представи част на корпоративните политики по наемане, които гарантират, че процесът по назначаване на нови служители е фокусиран изцяло върху професионалните качества на кандидата. Първата стъпка е изцяло онлайн - независим и обективен тест за оценка на нивото на владеене на чужд език и технически умения, едва след който се преминава към интервю на живо. За да се гарантира обективността, на кандидатите за работа в TELUS International не се задават въпроси от личен характер.

Пълното проучване е тук.