Haier

Телефони Haier

- 2006

Телефони Haier

- 2004