КРС ще издаде лиценз за мобилна мрежа по стандарт TETRA

КРС ще издаде лиценз за мобилна мрежа по стандарт TETRA
На редовно заседание Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие доклад във връзка с проверката на подадените тръжни документи от единствения явил се кандидат в обявения търг за издаване на лиценз за осъществяване на далекосъобщения по обществена мобилна мрежа по стандарта TETRA - "Про Уейв" ООД.
Експертна комисия разгледа подадените от дружеството документи и прецени тяхното съответствие на изискванията на тръжната документация. След като установи редовността на документите и не откри наличие на пропуски, експертната комисия предложи на КРС да издаде лиценза на единствения кандидат за лицензираната дейност.
Лицензът ще бъде издаден в 14-дневен срок от влизането в сила на настоящото решение на КРС след обнародването му в "Държавен вестник". Срокът на лиценза е 15 години, при национален обхват на мрежата. Първоначалната лицензионна такса, която "Про Уейв" ООД ще заплати за документа, е в размер на 199 800 лв. съгласно действащата Тарифа за таксите, събирани от КРС по реда на Закона за далекосъобщенията.
Фирма "Про Уейв" ООД в края на 2003 г. заяви пред КРС интерес за получаване на лиценза, в резултат на което Комисията обяви намерение и стартира процедура за неговото издаване.