Клиентите на GLOBUL са достигнали 4,4 милиона

Клиентите на GLOBUL са достигнали 4,4 милиона
От финансовите резултати на OTE Group за третото тримесечие разбираме, че през периода клиентите на GLOBUL са достигнали 4,4 милиона. Операторът посочва, че през периода телекомуникационния пазар в страната все още е изпитвал ефектите на кризата, изразяващи се в намаляло търсене. В допълнение, силната конкуренция е довела до спад в цените на дребно и при корпоративните клиенти, а пазарът е достигнал точка на насищане с проникване на мобилните услуги от над 150%.

През третото тримесечие приходите на GLOBUL са намалели с 20,9% за година до 85,9 милиона евро, което според компанията се дължи на резкия спад на цените за терминиране, въведени от 1 юли, както и в резултат от промяна в счетоводната политика нa компанията, въведена през септември 2012 г. с цел хармонизация с практиките в ОТЕ Group. Ако не се вземат предвид промените в цените за терминиране и промените в счетоводната политика на компанията, приходите на GLOBUL за тримесечието са с ръст от 1,8%.

Приходите от услуги през периода са намалели с 25,5%, но ако не се вземат предвид новите цени за терминиране и промените в счетоводната политика на компанията, те са запазили нивото си от същия период на миналата година. Приходите на GLOBUL преди данъци, лихви и амортизации за третото тримесечие са намалели със 17,3% за година до 34 милиона евро, докато показателят за приходите преди данъци, лихви и амортизации като процент от общите приходи на компанията се е увеличил с 1,8%. Ако не се вземат предвид промените в цените за терминиране и в счетоводната политика на компанията, приходите преди данъци, лихви и амортизации на GLOBUL за тримесечието са с годишен ръст от над 15%.

Клиентите на абонаментните програми на оператора са над 2,7 милиона и в края на септември са били със 7,8% повече в сравнение с миналата година, или около 62% от всички клиенти на компанията. Броят на потребителите на предплатените услуги на компанията се е увеличил с 4,8%. Абонатите на фиксираните услуги на GLOBUL са били над 210 000 в края на тримесечието, а абонатите на услугите за мобилен пренос на данни (без да се броят абонаментите от типа machine-2-machine) са се увеличили с над 95% за година. Средното месечно потребление на един потребител за периода е продължило да расте и е достигнало 156 минути, или с 3% повече от третото тримесечие на 2011 г., докато средният приход от един потребител е спаднал с около 30% до 11,30 лв.